Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol 47, 1A, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Trần Ngọc Toàn, Mai Văn Chung, Phan Duy Hải

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu các kết quả điều tra thực trạng và đề xuất các biện pháp thúc đẩy sản xuất cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Số liệu được thu thập từ các báo cáo nhiều năm của các đơn vị quản lý ở cấp tỉnh (5 sở chuyên ngành), ở cấp huyện (5 phòng chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn) và tham vấn ý kiến các chuyên gia liên quan lĩnh vực sản xuất cam. Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2016, diện tích trồng cam ở Nghệ An tăng 1,79 lần, năng suất quả tăng 1,25 lần và tổng sản lượng quả tăng 1,23 lần. Năm 2016, diện tích trồng cam ở Nghệ An đạt 4.757 ha, năng suất quả trung bình đạt 155,19 tạ/ha và tổng sản lượng đạt 32.310 tấn. Tại thời điểm năm 2016, các giống cam đang được trồng chủ yếu ở Nghệ An là cam xã Đoài (chiếm 48,44% tổng diện tích), cam Vân Du (chiếm 21,90% tổng diện tích) và cam Valencia (chiếm 15,56% tổng diện tích). Bài viết cũng chỉ ra 6 điểm khó khăn tồn tại cần khắc phụ và 7 nhóm giải pháp cần thực thi để tỉnh Nghệ An đạt được mục tiêu nâng tổng diện tích trồng cam lên 5.150 ha nhưng vẫn đảm bảo năng suất và chất lượng quả cam.


Toàn văn: PDF