Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol 47, 1A, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM - TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tóm tắt


Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình giao thông đang là vấn đề nóng cần được quan tâm hiện nay tại Việt Nam, nó quyết định đến chất lượng, tiến độ và giá thành xây dựng của công trình. Bài báo này đề cập đến trách nhiệm, nghĩa vụ và sự phối hợp giữa các bên liên quan bao gồm: chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình.

Toàn văn: PDF