Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol 47, 1A, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT CHẶN TRÊN CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA CÁC IĐÊAN CẠNH

Đào Thị Thanh Hà

Tóm tắt


Cho G là một đồ thị đơn. Chúng tôi đưa ra môt chặn trên cho regI(G) theo số cặp cảm sinh của các cây bao trùm đồ thị G.


Toàn văn: PDF