S. 10 (2013)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Những định hướng mới trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga Tóm tắt PDF
ĐINH CÔNG TUẤN 3
Về xu hướng hiện tượng tôn giáo mới ở Châu Âu hiện nay Tóm tắt PDF
VŨ VĂN HẬU, NGUYỄN LÊ THẠCH 7

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Bảo hiểm nông nghiệp Ba Lan: Thực trạng và triển vọng Tóm tắt PDF
BÙI VIỆT HƯNG 15
Chính sách của EU đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm ứng phó khủng hoảng và suy thoái Tóm tắt PDF
ĐINH MẠNH TUẤN 27
Kinh tế Liên bang Nga (2008-2012): Thực trạng và vai trò của tổng thống D. MEDVEDEV Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HUYỀN SÂM 36

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Sự xâm nhập của thực dân phương tây vào ấn Độ (Từ giữa thế kỷ XVI - Giữa thế kỷ XVIII) Tóm tắt PDF
BÙI THỊ ÁNH VÂN 48
Đồi gió hú của Emily Bronte Tóm tắt PDF
LÊ ĐÌNH CÚC 54

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Chính sách kinh tế mới của Lênin - Bài học hữu ích cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỒNG VÂN 63
Các điển mẫu trong quan hệ kinh doanh buôn bán giữa người Việt Nam và người Hungary Tóm tắt PDF
ISTVAN LENART 74


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581