S. 4 (2013)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Nguyên nhân và thực trạng về nợ công ở một số nước châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
ĐINH CÔNG TUẤN 3
Cách thức tổ chức Công Đảng Anh thành hai bộ phận trong và ngoài nước Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 15

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Cuộc bầu cử ở Italia và vấn đề nợ công ở EU Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN LỊCH 26
Vị trí của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay Tóm tắt PDF
ĐOÀN XUÂN THỦY 36

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Tương quan lực lượng Hà Lan và Anh qua các cuộc chiến tranh nửa sau thế kỷ XVII Tóm tắt PDF
TRẦN NGỌC DŨNG 46

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc Tóm tắt PDF
LÊ HỮU ĐỨC 56
Nợ công của Việt Nam: Quan niệm, đặc điểm và xu hướng Tóm tắt PDF
BÙI TRƯỜNG GIAN, ĐINH MAI LONG 63
Nông dân thiếu vốn - lực cản không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế nông hộ lên sản xuất hàng hóa lớn Tóm tắt PDF
ĐẶNG THỊ THU HIỀN, NGÔ HOÀI ANH 80


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581