Chi tiết về Tác giả

Thạch, Lương Thanh Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 20 (2018) - Bài viết
    02. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI TRUY HỒI THUẬT TOÁN T THUẬN TRONG XỬ LÝ TOÁN HỌC MẠNG LƯỚI TRẮC ĐỊA
    Tóm tắt  PDF
  • S. 26 (2019) - Bài viết
    07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF