Chi tiết về Tác giả

Thanh, Lê Thị Thu Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

  • S. 24 (2019) - Bài viết
    03. SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH
    Tóm tắt  PDF