Chi tiết về Tác giả

Chanh, Bùi Văn Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, Trung tâm KTTV Quốc gia

  • S. 20 (2018) - Bài viết
    09. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARINE VÀ MUSKINGUM DỰ BÁO THỦY VĂN LƯU VỰC SÔNG KỲ LỘ TỈNH PHÚ YÊN
    Tóm tắt  PDF