Chi tiết về Tác giả

Bách, Bùi Sỹ Phân hiệu Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa

  • S. 26 (2019) - Bài viết
    09. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY CAM CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH
    Tóm tắt  PDF