Chi tiết về Tác giả

Bính, Đỗ Thị Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 23 (2018) - Bài viết
    06. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (ANN) NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG NẬM MỨC
    Tóm tắt  PDF