Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò trụ cột kinh tế trong gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay: Nam giới và những chiến lược khẳng định nam tính

Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Hữu Minh, An Thanh Ly

Tóm tắt


Dựa vào số liệu của nghiên cứu định tính về nam tính của nam giới nông thôn Việt Nam được thực hiện tại Thanh Hóa từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010, bài viết tìm hiểu những chiến lược của nam giới nhằm khẳng định nam tính trước sự suy giảm vai trò trụ cột kinh tế trong gia đình. Theo đó, nam giới đã có những chiến lược nhất định để khẳng định nam tính của mình, đó là: gồng mình lên kiếm tiền nhằm đảm bảo vai trò trụ cột kinh tế, chấp nhận thực tế, sẵn sàng làm việc nhà và bù đắp cho nam tính thiếu hụt bằng việc mở rộng quan hệ xã hội để tạo uy tín xã hội


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP