Gửi bài

Gửi bài trực tuyến

Đã có Bí danh/Mật khẩu dành cho Nghiên cứu Gia đình và Giới?
Đến trang Đăng nhập

Quý vị cần Bí danh/Mật khẩu?
Chuyển đến trang Đăng ký

Quý vị cần Đăng ký và Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

 

Hướng dẫn dành cho Tác giả

Bai viet dai khong qua 6000 tu, co chu 12pt, khong cach dòng.

 

Danh mục chuẩn bị gửi bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn này.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. All URL addresses in the text (e.g., http://pkp.sfu.ca) are activated and ready to click.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. The text, if submitted to a peer-reviewed section (e.g., Articles), has had the authors' names removed. If an author is cited, "Author" and year are used in the bibliography and footnotes, instead of author's name, paper title, etc. The author's name has also been removed from the document's Properties, which in Microsoft Word is found in the File menu.
 

Lưu ý về bản quyền

Chính sách về bản quyền của Tạp chí Bản thảo gửi Tòa soạn:

  • Là bản gốc, chưa in ở bất cứ ấn phẩm nào (trừ ở dạng tóm tắt hoặc là một phần của giáo trình, luận văn) và chưa gửi đăng ở nơi khác.
  • Việc xuất bản phải được tất cả các tác giả, nếu là tập thể tác giả, hoặc lãnh đạo cơ quan, tổ chức nơi tác giả thực hiện công trình nghiên cứu đồng ý.
  • Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo và xuất xứ các tài liệu trích dẫn.
  • Bản thảo đã gửi và đăng trên Tạp chí sẽ không được xuất bản ở nơi khác nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí. Tất cả các bài đăng trên Tạp chí được bảo hộ theo luật bản quyền. Việc in lại và phát hành dưới bất kỳ hình thức nào cần được sự cho phép bằng văn bản của tòa soạn. Tòa soạn và tác giả không chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ hậu quả nào liên quan đến việc sử dụng thông tin đăng tải trên tạp chí. Các quan điểm và ý kiến của bài tạp chí không nhất thiết phản ánh quan điểm của người biên tập và toà soạn.

 

Thông tin cá nhân

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP