Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới công bố các kết quả nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn về gia đình, vấn đề giới và phụ nữ. Tạp chí giới thiệu các nghiên cứu định hướng chính sách, thông tin về hoạt động khoa học và đào tạo, đồng thời trao đổi, thảo luận những vấn đề khoa học và thực tiễn xã hội trong lĩnh vực gia đình, giới và nghiên cứu phụ nữ.

 

Chính sách về chuyên mục

Articles

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Tin tức, sự kiện

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Hợp tác quốc tế

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Quá trình phản biện

Giới thiệu về các tác giả/những người tham gia nội dung tạp chí - Cán bộ nghiên cứu của Viện Gia đình Giới - Các nghiên cứu viên và giảng viên của các viện nghiên cứu, các trường đại học; - Cán bộ hoạt động công tác cơ quan liên quan đến nghiên cứu giới, gia đình.

 

Chu kỳ xuất bản

Six issues per year

 

Hội đồng biên tập

Trần Thị Vân Anh, Viện Gia đình và Giới Viện Khoa học xã hội Việt Nam Ngô Thị Tuấn Dung, Viện Gia đình và Giới Viện Khoa học xã hội Việt Nam Trần Hàn Giang, Viện Gia đình và Giới Viện Khoa học xã hội Việt Nam Lê Ngọc Hùng, Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo quản lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Lợi, Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Hữu Minh, Viện Gia đình và Giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam Lê Thị Quý Trung tâm Giới và phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Ngọc Văn, Viện Gia đình và Giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam Trần Thị Kim Xuyến,Khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh

 

Thành viên Ban biên tập

Thành viên Ban biên tập 1.TS. Trần Thị Vân Anh, Tổng biên tập 2. Lữ Tuyết Mai 3.TS. Võ Kim Hương 4. Hà Thị Minh KhươngNghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP