Chi tiết về Tác giả

Hậu, Nguyễn

  • S. 9 (2012) - THÔNG TIN - SỰ KIỆN
    Hội thảo quốc tế về sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng cho ngành thép Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 9 (2012) - THÔNG TIN - SỰ KIỆN
    Ưu tiên hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Việt Nam ở nước ngoài
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018