Chi tiết về Tác giả

Hằng, Lê Tạp chí Công thương

  • S. 15 (2013) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVN): Nghiên cứu khoa học tập trung cho nhu cầu thực tế
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018