Chi tiết về Tác giả

Hằng, Diễm

  • S. 9 (2012) - THÔNG TIN - SỰ KIỆN
    Cần hỗ trợ công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018