Chi tiết về Tác giả

Công Quyết, Đinh Tạp chí Công thương

  • S. 15 (2013) - NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI
    Ứng dụng enzym Ha-lactase thủy phân lactoza trong sữa Folac
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018