Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

Tran Thanh Liem

Tóm tắt


      Mục tiêu của nghiên cứu này là sử dụng mô hình nhân tố khám phá nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giảng viên tại Trường Đại học Lâm Nghiệp. Bảng câu hỏi được gửi đến 151 giảng viên tại VNUF bằng email, 30 người trong số đó được chọn một cách ngẫu nhiên để phỏng vấn chuyên sâu. Các công cụ thống kê (mô hình nhân tố khám phá, hồi quy đa biến, mô tả thống kê) được sử dụng để phân tích số liệu và giải thích kết quả. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 6 nhóm nhân tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng trong công việc của giảng viên bao gồm: mối quan hệ với đồng nghiệp, sự lãnh đạo, đặc điểm công việc, khả năng phát triển cá nhân, tiền lương và chính sách quản lý, trong khi đó điều kiện làm việc và mối quan hệ với sinh viên không có quan hệ với sự hài lòng của giảng viên. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng giảng viên tại Trường Đại học Lâm Nghiệp khá hài lòng với công việc của họ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)