Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GIÃN THUẾ VÀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

Vũ Thị Hằng Nga, Trần Hữu Cường, Trần Hoàng Long

Tóm tắt


      Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá những tác động của chính sách giãn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp từ nhiều nguồn khác nhau nhưng chủ yếu trích lọc từ dữ liệu của Chi cục Thuế thị xã Từ Sơn; số liệu sơ cấp được thu thập bằng phiếu điều tra phỏng vấn trực tiếp 310 mẫu năm 2013 bao gồm DNNVV và cán bộ Thuế. Phương pháp giả định so sánh được sử dụng để đánh giá sự tác động của chính sách. Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chính sách giãn thuế, giảm thuế đã tác động tới nguồn lực của doanh nghiệp như khả năng cung ứng vốn của các DNNVV; số lượng lao động; thu nhập của người lao động; số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động và chỉ số hàng tồn kho. Bên cạnh đó, chính sách cũng có những tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh; kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)