Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Lê Thị Hướng, Mai Thanh Cúc

Tóm tắt


      Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, trách nhiệm môi trường là một yêu cầu ngày càng trở nên tất yếu đối với các doanh nghiệp. Trách nhiệm này thể hiện qua nhiều cấp độ, trong đó cấp độ cơ bản nhất đó là việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Dựa trên kết quả khảo sát tại 92 doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các tài liệu liên quan cho thấy, mặc dù trong những năm gần đây doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có sự quan tâm bước đầu trong việc lập cam kết bảo vệ môi trường, tuy nhiên việc thực hiện các chương trình giám sát môi trường và công tác quản lý, xử lý chất thải chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Bài viết cũng chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng và khuyến nghị một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thực hiện trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)