Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY VỤ ĐÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH

Nguyễn Văn Nhiễm, Nguyễn Thị Minh Hiền

Tóm tắt


       Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là huyện nông nghiệp có truyền thống thâm canh sản xuất lúa và phát triển sản xuất cây vụ đông. Những năm gần đây, vụ đông đang dần trở thành vụ sản xuất chính của huyện. Năm 2013, diện tích vụ đông ở huyện Quỳnh Phụ đạt 6.456 ha, tăng so với năm 2011 là 3,46%. Cơ cấu cây trồng vụ đông đa dạng phong phú có nhiều cây mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần tăng giá trị sản xuất lên hàng trăm tỷ đồng (năm 2013 đạt 650 tỷ đồng). Từ năm 2011 đến năm 2013, cây ớt cho giá trị cao đến 25 triệu đồng/sào theo giá thực tế, tiếp đó là bí xanh, su hào, khoai tây, ngô ngọt, ngô bao tử. Để phát triển sản xuất vụ đông ở huyện Quỳnh Phụ đạt hiệu quả kinh tế cao hơn nữa, nghiên cứuáp dụng phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh và một số công cụ phân tích kinh tế khác, tập trung giải quyết ba mục tiêu chính sau: (i) đánh giá thực trạng phát triển sản xuất vụ đông; (ii) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cây vụ đông trên địa bàn huyện; (iii) đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất vụ đông trong những năm tới đạt hiệu quả kinh tế cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)