Chi tiết về Tác giả

BÁ UÂN, NGUYỄN

  • S. 42 (2013) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Nghiên cứu phương pháp ước tính thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra đối với các công trình thủy lợi
    Tóm tắt  PDF
  • S. 24 (2009) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Nghiên cứu xây dựng định mức chi phí cấp nước thô từ các hệ thống công trình thủy lợi
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941