Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 65 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ðánh giá lượng vận chuyển bùn cát đến đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định

NGUYỄN QUANG BÌNH, VŨ HUY CÔNG, VÕ NGỌC DƯƠNG

Tóm tắt


    Đầm Thị Nại là cửa ra của hai con sông lớn của tỉnh Bình Định là sông Kôn và sông Hà Thanh. Sự thay đổi về chế độ dòng chảy và vận chuyển bùn cát từ hai con sông này có ảnh hưởng rất lớn đến diễn biến hình thái, hệ sinh thái của đầm cũng như các hoạt động kinh tế tại cảng biển Quy Nhơn. Trong nghiên cứu này tác giả đã sử dụng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT để đánh giá chế độ dòng chảy và lượng bùn cát đổ về đầm Thị Nại. Kết quả tính toán cho thấy lượng nước và bùn cát đổ về đầm chủ yếu từ lưu vực sông Kôn khi khối lượng bùn cát trung bình năm từ lưu vực này là 549776.32 tấn, chiếm 82.04% khối lượng bùn cát tập trung về đầm. Ngoài ra, trong nghiên cứu này bản đồ xói mòn đất do mưa cũng được xây dựng cho các tiểu lưu vực. Mức độ xói mòn đất được thể hiện ở cả 3 cấp là xói mòn mạnh, xói mòn trung bình và xói mòn nhẹ, trong đó phổ biến là xói mòn trung bình.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941