Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 65, S. 03 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẬN DỤNG NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HIỆN NAY

Bùi Hải Dương, Nguyễn Thị Nụ

Tóm tắt


Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cách đây hơn 70 năm đã chấm dứt một giai đoạn nô lệ, lầm than của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã làm nên một chiến công vang dội năm châu và mang tầm vóc thời đại, đập tan xiềng xích chế độ thực dân, phong kiến tàn bạo, mục rỗng giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên một Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Lịch sử anh hùng của dân tộc sang trang mới, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, người dân không còn mang thân phận thần dân, nô dịch mà là những công dân trong một chế độ xã hội mới tiến bộ với các quyền tự do, dân chủ trong một đất nước chủ độc lập chủ quyền. Cuộc cách mạng tháng Tám thần thánh của dân tộc trong thế kỷ 20 đã làm giàu thêm những kinh nghiệm đấu tranh, bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc, và cho đến nay, những bài học kinh nghiệm vẫn còn nguyên giá trị thời đại của nó.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X