Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 65, S. 03 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở KHU VỰC TÂY NAM BỘ VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ TRONG THỜI GIAN TỚI

Trương Thế Nguyễn

Tóm tắt


Trong thời gian qua, các địa phương vùng Tây Nam bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động cải cách hành chính nói chung và tuyên truyền về cải cách hành chính nói riêng. Bằng sự nỗ lực, những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, công tác tuyên truyền đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân, tổ chức, nhân dân trên địa bàn ngày càng nắm rõ hơn các chủ trương, chính sách về cải cách hành chính của Trung ương và địa phương.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X