Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 65, S. 03 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY TÁI CƠ CẤU SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trần Anh Tuấn, Chu Huy Tưởng

Tóm tắt


Hiện nay, ĐBSCL đóng góp 55,6% sản lượng lúa, 70% lượng thủy sản, trên 35% lượng trái cây, cung cấp 90% sản lượng lúa gạo xuất khẩu và 65% sản lượng thuỷ sản xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, có hai thách thức khách quan lớn đối với ngành nông nghiệp ĐBSCL đó là (1) tác động ngày càng trầm trọng của biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng dẫn đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thủy sản bị xâm nhập mặn, hạn hán ngày càng gia tăng và (2) yêu cầu của thị trường đối với nông sản Việt ngày càng khắt khe, nhất là thị trường ở các nước phát triển.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X